Bolig og Bygg Avdeling

Den godkjenning av foretak, og følge disse opp, er viktig

Bolig-og Bygg-Avdelingen er ansvarlig for å gjennomføre den statlige bolig-og bygg-politikkBolig og bygg politiske målsettinger er oppnådd gjennom økonomiske og juridiske virkemidler, kompetanse utvikling, retningslinjer og informasjon. Husbanken, norsk bygningsmessige og Leie Tvister Tribunal alle jobbe tett med Avdelingen. To White Papers på boliger og bygg for personvern har blitt presentert for Stortinget i løpet av og. Disse beskriver de overordnede mål for den norske boliger og bygg for personvern. De viktigste virkemidler for gjennomføring av boligpolitikk er boliglovgivningen (Hus-bygning samvirkeloven, Borettslag Handle, Felles Bolig Eierskap Act, Utleier og Leietakere Lov, og Lov om kommunale rett til forkjøp med hensyn til blokkene) og lån, subsidier og annen støtte som gis av Staten husbanken. De viktigste virkemidler for å implementere bygningen politikk er bestemmelsene i plan-og bygningsloven knyttet til bygning med krav til prosedyrene arbeider med å bygge saker og inspeksjoner og behandling av søknader og krav til bygning kontroll godkjenning av enkeltpersoner og foretak som utøver retten til å ta ansvar og ekspropriasjon refusjon bestemmelsene i plan-og bygningsloven og ekspropriasjon i samsvar med Lov om erstatning for ekspropriasjon av fast eiendom. Instituttets ansvar dekker også Lov om godkjenning og drift av installasjoner til bruk i fornøyelsesparker og messeområdet. Gir informasjon og retningslinjer er også et viktig tiltak for å oppnå politiske mål. For å lette driften av huset og bygge markeder, Avdelingen som sørger for at det er en lyd, og effektiv juridisk rammeverk, et effektivt system for å håndtere bygge saker, redusert vekst i byggekostnadene, høy kompetanse og en effektiv kontroll system for byggebransjen.

Tribunalet kan tilby både bosetninger og beslutninger

Avdelingen sørger også for at relevant informasjon er tilgjengelig og vedlikeholder en oversikt over boliger og bygge markeder. En annen oppgave for Instituttet er å bekjempe fattigdom og bostedsløshet ved å tilby boliger for dem som er i stand for å få tilgang til boligmarkedet. Det bidrar til å gi assistanse for personer med lave inntekter, slik som flyktninger og personer med nedsatt funksjonsevne, i å sette opp boliger.

Som en del av arbeidet med å fremme bærekraftig kvalitet, sikkerhet og høy estetisk standard i det bygde miljø, Avdeling tar tiltak for å redusere energibruk og bruk av byggematerialer som er farlige for helse og miljø.

Det fremmer bevissthet og kunnskap om god byggeskikk og lyd tettstedet utvikling, og iverksetter tiltak for å redusere bygning feil og bygge feil og skader. Avdelingen søker å sikre at et større antall boliger, bygninger og uterom er basert på universell utforming prinsipper, og fremmer bevissthet og kunnskap om universell utforming blant forbrukere, lokale myndigheter og sentrale aktører som er involvert i byggeprosessen. Avdelingen deltar i arbeid knyttet til bolig og bygge saker i internasjonale organer, blant dei aktiviteter innenfor Nordisk Ministerråd og Eu - eøs-Området. Husbanken er regjeringens viktigste implementering av direktoratet for boligpolitikk, og benytter finansielle tiltak for å gjøre det lettere å oppnå boligpolitikk mål.

De viktigste finansielle tiltak er grunnleggende lån, start-opp lån, bolig tilskudd og bolig kvoter.

Bank administrerer også regjeringen kompensasjonsordning for renovering av skoler og kirker, gir lån til barnehager sentre og tilskudd til studentboliger. Banken er et kompetansesenter for boligpolitikk saker, og tar en aktiv rolle i å gi informasjon og veiledning og å fremme kunnskapsutvikling.

Hovedkontoret ligger i Drammen, og det er regionale kontorer i Oslo, Bergen, Trondheim og Hammerfest. Videre har Banken en helsepersonellnemnda Den norske bygningsmessige er et viktig organ for gjennomføring av teknisk forskrift, tilsynsmyndighet for å sikre overholdelse av reglene om produktdokumentasjon og administrator av sentral godkjenning av foretak i henhold til reglene i plan-og bygningsloven.

Målet er generelt at alle bygninger skal være egnet og nyttig for enkeltpersoner så vel som for samfunnet. Følgelig er disse aspektene er understreket helse, miljø, sikkerhet og generell egnethet gjennom reglene for nye bygg og for eksisterende bygninger som er å være endret eller ombygd. For å oppnå målene, bygningsmessige samarbeide med andre myndigheter, byggebransjen, forbrukere og organisasjoner. Den bygningsmessige arbeider også med Nordiske myndigheter og organer knyttet til det Europeiske Økonomiske samarbeidsområde (EØS).

Bygningen Overvåkningsorganets instrumenter er å utvikle og foreslå nye forskrifter til Departementet, for å utvikle guidlelines og informasjon.

undervisning og distribusjon av kunnskap, av seg selv eller i samarbeid med andre. Det er en sentral oppgave å sikre at regelverket fungerer og er tatt i bruk, og Den bygningsmessige bistår lokale myndigheter i komplekse saker. Den bygningsmessige fungerer som en rådgiver for over kommunal-og Modernisering - de har få oppgaver direkte knyttet til å bygge tilfeller her i kommunen er det viktigste myndighet, mens klagesaker behandles av fylkesmannen. Leie Tvister Tribunal er en forsøksordning for å gi et alternativ til domstolene for tvist oppgjør knyttet til Leieforholdet Handlinger av og, som dekker det geografiske områder i Oslo, Hordaland. Tribunalet har i konflikt løse gjennomføres innenfor en kort rammen av tid og til en lav økonomisk kostnad. Den advokater ved Domstolen er spesialisert i Leieforholdet Handlinger og konflikthåndtering. Både utleiere og leietakere kan heve en sak om bolig for Leie Tvister Domstol.

Personen som gjør klagen må betale en sak behandlingsgebyr på forhånd som svarer til grunnleggende rettsgebyret, for tiden KRONER. Partene vil først bli tilbudt mekling Hvis en avtale er nådd, kan saken bli avsluttet, og partene får hjelp til å sette opp en kontrakt.

Hvis mekling ikke kommer til enighet, vil saken bli avgjort av en advokat ledsaget av to domstol medlemmer fra henholdsvis en leietaker og utleier association. Mediert resultater og bosetninger har samme rettslige virkning som dom med mindre saken bringes inn for tingretten innen en frist på en måned. I andre områder av landet, saker må bringes inn for byretten av forliksrådet. Leie Tvister Domstol også gi generell informasjon til publikum i sitt område av ekspertise.