Norge Lovgivning

Lov om kosmetikk og kroppspleieprodukter, etc

Freedom of Information Act norske grunnloven Grunnloven av Kongeriket Norges Grunnlov for Kongeriket Norges Grunnlov for Kongeriket Norges Grunnlov for Kongeriket Norge Lov og Instrukser som er knyttet til Office of the Auditor General Lov om Oppføring av Utenlandske Statsborgere i Riket av Norwey og Deres Tilstedeværelse i Riket (Utlendingsloven) (endret) Lov om Stortingets Ombudsmann for Forvaltningen av tjue-to juni Handle på en innledende program og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Lov om Eiendomsmegling Lov om Universiteter og Høyskoler Lov om trossamfunn Lov om security guard tjenester Lov om statsstøtte Lov om kontroll med Etterretnings, Overvåkings-og sikkerhetstjenestene Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og brannvesenet Lov om universiteter og høgskolerOpplæringslova Utlendingsloven Lokale Myndigheter Grenser Act Local government act statsborgerloven (som endret) norske statsborgerloven forvaltningsloven Offentlige anskaffelser Security Act Act av tjue desember Nr om Offentlige Passet Act statistikkloven av -Loven av tjue juni Nr førti-en på tiltak for å bekjempe hvitvasking av utbytte av kriminalitet Kompensasjon for Ofre for voldskriminalitet Act straffeloven straffeprosessloven straffeprosessloven (Nr. twenty-fem) straffeprosess Kode Generell Sivil Straffeloven Hvitvasking av Penger Act Hvitvasking av Penger Forskrifter Straffeloven Politiet Act Lov om Landet Lov om konsesjon på erverv av fast eiendom (Konsesjon Loven) Lov om kontroll av smittsomme sykdommer Lov om registrert partnerskap Eiendomsmegling Act (No. av seksten juni) Land Act Leieforholdet Act Landet Handle ekteskapsloven Act of atten desember om Kontroll med Eksport av Strategiske Varer, Tjenester, Teknologi, etc. Lov om produktansvar Lov om regulering av eksporten av fisk og fiskeprodukter Lov om regulering av import og eksport engelsk Oversettelse av den norske kjøpsloven. Markedsføring Control Act Sale of Goods Act for Elektronisk Handel Handle Den Industrielle alkoholloven Prisen Policy Act produktkontrolloven Konkurranse Handle Konkurranse Loven av Samvirkeforetak Handle stiftingslova Act (Nr. fire av) i forbindelse arbeidervern og arbeidsmiljø (konsolidering). Lov av sytten juni Nr om arbeidsmiljø, arbeidstid og ansettelsesforhold beskyttelse, etc. Lov om Veterinærer og Andre Dyr helsepersonell arbeidsmiljøloven -Loven ni Mars nr fjorten knyttet til å forebygge skadelige virkninger av tobakk. Lov Nr fjorten av ni Mars knyttet til Forebygging av Skadelige Virkninger av Tobakk Lov Nr av tjue-sju juni om alternativ behandling av sykdom, sykdom, etc. Lov om endring av pasientenes Rettigheter Handle og Biobank Act Act av to juli Nr om Helse Personell etc. Lov av fem desember Nr hundre knyttet til anvendelse av bioteknologi i human medisin, etc Lov om strålevern og Bruk av Stråling (Nr. tretti-seks av tolv Mai) Lov om helse-og sosial beredskap Loven forbyr kvinnelig genital mutilation Lov om biobanker Lov om alternativ behandling av sykdom, sykdom, etc Lov om anvendelse av bioteknologi i human medisin, etc.

Forskrift om sikkerhet i elektronisk kommunikasjon nettverk

(Bioteknologi Loven) Lov om transplantasjon, sykehus obduksjoner og donasjon av organer etc. matloven Sykehus Handle Mental Health Act Mental Health Care Act Pasientenes Rettigheter Act Personlige Data Helse Filing System Handle Personlige Data Helse Filing System Act Loven av to juli Nr om Pasientenes Rettigheter Lov om anvendelse av bioteknologi i medisin Helse Personell Act Lov nr førti-en på Forsikring Megling Handle i forsikringsvirksomhetsloven på forsikring megling Lov om forsikringsavtaler Forordning nr. på Forsikring Megling Lov om merverdiavgift tolloven Lotteriloven petroleumsbeskatningen Handle MVA-Loven (norsk) Revisorer act konkursloven forretningsbanker Act Finansielle Kontrakter Act Finansielle Kontrakter Act finansinstitusjoner Act Finansielle Tilsyn Handle valuta Registrere Act garantiordningar Handle Norges Bank Act Forskrift om Markedsføring av verdipapirfond sparebanker Act verdipapirhandelloven børsloven verdipapirhandelloven Lov om film og videogram Kringkasting Forskrifter offentleglova personopplysningsloven Personopplysningsloven Forskrift om autorisasjon av elektronisk kommunikasjon nettverk og radioutstyr installasjon, entreprenører Forskrift om nummerering ressurser for electronic communications networks og tjenester (Nummerering Forskrifter). Forskriftene gir generelle tillatelser til bruk av radiofrekvenser I Kringkastingsloven Ekomloven ekomloven offentleglova medieeierskapsloven medieeierskapsloven Postal Service Handle på Profesjonell Transport med motorvogn og Fartøy (Profesjonell Transport-Loven) Lov om sea ranching Internasjonalt skipsregister Act Nr, tretten juni, Handle på Lansere Objekter fra norsk Territorium i Verdensrommet jernbaneloven Akvakultur Handle Den norske Maritime Kode Handle tretten Mars nr seks knyttet til vern mot forurensning og om avfall. Sist endret ved Lov ti desember nr. Lov om strålevern og bruk av stråling, Lov om biobanker Animal Welfare Act kulturminneloven Environmental Information Act Skogbruk Act genteknologi Act klimakvotelova Nature Conservation Act Av -forurensningsloven av tretten Mars Nr. seks Forskrift om forurensning (Forurensning forskrifter) Forskrift om restriksjoner på bruk av kjemikalier og andre produkter som er skadelige for helse og miljø (Produkt forskrifter) svalbardmiljøloven Water Resources Act Vassdraget Regulation Act Dyrelivet Act forurensningsloven Avfall Forskrifter Water Resources Act åndsverkloven Av Copyright Act (Konsolidering), Nr. to Design Forskrifter Design (Beskyttelse) Act, Nei. femten Design Handle Design, Forskrifter, Nr Patents Act Patenter, Act (Konsolidering), Nr. ni (Nr) Anlegg som Oppdretter er Rett Act Loven Varemerker Forskrifter Lov om strålevern og Bruk av Stråling, Energy Act Energy Act kjernekraftloven petroleumsvirksomheten Act petroleumsvirksomheten handle tjue-ni - Forskrift Om gjennomføring Av Aktiviteter I petroleumsvirksomheten (Aktiviteter Forskrifter) Forskrift Om Utforming Og Utrusting Av Innretninger Etc. I petroleumsvirksomheten (Fasilitetene Forskrifter) Forskrift Om Helse, Miljø Og Sikkerhet I petroleumsvirksomheten Forskrift Om Styring I petroleumsvirksomheten Forskrift Om Materiale Og Opplysninger I petroleumsvirksomheten Forskrift om arbeid med ioniserende stråling. Midlertidig forskrift om sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørsystemer Finans tilsynet Legislationon linje Lov data Landbruks-og Matdepartementet barne-og Likestillingsdepartementet Fiskeri-og kystdepartementet Departementet Helse-og omsorgsdepartementet Justis-og Politidepartementet Olje-og Energidepartementet Samferdselsdepartementet miljøverndepartementet norsk Advisory Council on Konkurs konkurransetilsynet oljedirektoratet statens forurensningstilsyn norsk Post- og Teletilsynet norske lover oversatt til engelsk, norges vassdrags-og energidirektorat Universitetet i Oslo Oversatt til norsk lovgivning.